1. Otroka bi želeli vpisati v glasbeno šolo. Kdaj ga lahko vpišemo in kako to storimo?

Otroka lahko vpišete v mesecu maju ali juniju za naslednje šolsko leto, ki se bo začelo s 1. septembrom. Prosta mesta za vpis so objavljena v Razpisu za vpis vsako leto v začetku meseca maja na spletni strani šole in v Štajerskem Tedniku.

2. Pri kateri starosti lahko otroka vpišem v glasbeno šolo?

V GŠ je možno vpisati otroke pri dopolnjeni starosti 5 let. Za petletne predšolske otroke izvajamo program Predšolska glasbena vzgoja, za šestletne otroke program Glasbena pripravnica, pri šestih letih pa lahko otroci pričnejo tudi s poukom Plesne pripravnice. Vsi našteti programi so skupinski. Za vpis v pripravljalne programe otrokom ni treba opravljati sprejemnega preizkusa. Starši izpolnite le obrazca VPISNI LIST in SOGLASJE STARŠEV, ki ju izpolnjena pošljete po elektronski pošti ali oddate osebno v tajništvu šole. Pred vpisom preverite razpoložljiva vpisna mesta.

3. Kdaj lahko otrok začne igrati instrument?

Z igranjem instrumenta lahko otroci pričnejo med sedmim in enajstim letom starosti, odvisno od zahtevnosti instrumenta. Za igranje instrumenta morajo otroci biti primerno telesno razviti.

4. Otroka bi želeli vpisati k igranju instrumenta. Kaj moramo storiti?

Z otrokom se udeležite »Preizkusa glasbene nadarjenosti«, ki poteka v drugi polovici maja. Točni termini in število vpisnih mest za vpis na posamezne programe bodo objavljeni v Štajerskem Tedniku in na spletni strani šole.

5. Kdaj so znani rezultati sprejemnih preizkusov in kako smo o njih obveščeni?

Rezultati sprejemnih preizkusov so znani najkasneje do konca junija. O rezultatih sprejemnega preizkusa ste pisno obveščeni.

6. Ali je uspešno opravljeni sprejemni preizkus zadosten pogoj za vpis v glasbeno šolo?

Ne. Prvi pogoj za vpis je uspešno opravljen sprejemni preizkus, drugi pa razpoložljivost prostih mest pri želenem inštrumentu oz. petju. Število mest pri posameznem inštrumentu je namreč določeno s strani Ministrstva za izobraževanje znanost in šport. Število razpoložljivih mest niha glede na vpis starih učencev oz. zaključek šolanja.

7. Kakšen je postopek, ko otrok uspešno opravi sprejemni preizkus, pa ni sprejet, ker pri njegovem želenem inštrumentu oz. petju ali baletu ni prostih mest?

Če je otrok uspešno opravil sprejemni preizkus, pa pri njegovem želenem inštrumentu trenutno ni prostega mesta, ga uvrstimo na enoletno čakalno listo. Takoj, ko se zaradi morebitnega izpisa pojavi prosto mesto, starše otroka o tem obvestimo oz. povabimo k vpisu.

9. Kako oz. kolikokrat poteka pouk posameznih predmetov v vaši glasbeni šoli?

Pouk predšolske glasbene vzgoje poteka enkrat tedensko 45 minut, pouk glasbene pripravnice 60 minut tedensko, pouk plesnih pripravnic pa dvakrat tedensko po 45 minut, oziroma je trajanje učnih ur odvisno od števila učencev.

Pouk inštrumenta oz. petja poteka individualno, dvakrat tedensko po 30 minut oz. 45 minut v višjih razredih.

Tudi skupinski pouk baleta poteka dvakrat tedensko po 60 minut, pouk orkestrov pa enkrat tedensko v dolžini dveh ali treh pedagoških ur.

Pouk nauka o glasbi poteka skupinsko, enkrat tedensko 90 minut ali 60 minut.

10. Ali si v šoli lahko učenec/ka izposodi inštrument?

Lahko, če se je odločil za učenje godal, pihal ali trobil. Izposojnina znaša 10€ mesečno.

11. Moj otrok je že zaključil program glasbene pripravnice. Predvidevam, da ima za vpis na instrument prednost pred ostalimi.?

Učenci, ki so zaključili pripravljalne programe pri vpisu nimajo prednosti pred ostalimi. Kljub temu se ti učenci v glasbeni šoli počutijo domače. Znanje in veščine, ki so jih usvojili v programih predšolske glasbene vzgoje in glasbene pripravnice lahko pomembno vpliva na boljše rezultate pri sprejemnih preizkusih.

12. Ali imam prednost za vpis na instrument, če imam že doma instrument?

Ne.

13. Pri nas imamo dva otroka in bi ju želeli vpisati. Dobimo kakšen popust?

14. Ali se zmanjša mesečni prispevek staršev, če je otrok zaradi bolezni odsoten en teden v mesecu?

Povezava na Cenik.
Accessibility